Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

   Η υποβολή των περιλήψεων είναι εφικτή μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου www.synthesispco.com/hsicm2018.

   Περιλήψεις εργασιών που θα αποσταλούν με e-mail ή fax δεν θα γίνουν δεκτές.

   Νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής περιλήψεων : 28 Σεπτεμβρίου 2018

   Οδηγίες Συγγραφής

   Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες σε πρόγραμμα WORD (τύπος αρχείου .docx), με γραμματοσειρά Arial, 10 pt, μονό διάστημα και μονό διάστιχο, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις και υποβάλλονται με τον ακόλουθο τρόπο:

   1. Στην πρώτη σειρά ο πλήρης τίτλος της εργασίας (με κεφαλαία γράμματα)

   2. Μία (1) σειρά κενή και στην επόμενη τα ονόματα των συγγραφέων ως εξής:

   Παπαδόπουλος Ν.1, Δημόπουλος Ν.2, κλπ.

   3. Μία (1) σειρά κενή και στην επόμενη τα ιδρύματα και οι οργανισμοί με πεζά γράμματα ως εξής:

   1. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

   2. Μικροβιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

   4. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι υπογραμμισμένο και με έντονη γραφή (bold).

   5. Ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι ένας εκ των συγγραφέων.

   6. Δύο (2) σειρές κενές και στην επόμενη το κείμενο της περίληψης δομημένο ως εξής:

   Σκοπός της Μελέτης

   Υλικό και Μέθοδος

   Αποτελέσματα

   Συμπεράσματα

   Οδηγίες Υποβολής

   Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να υποβάλουν τις περιλήψεις τους έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2018 το αργότερο.

   Αφού ενημερωθείτε για τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ παρακαλείστε να υποβάλετε την εργασία σας ηλεκτρονικά (on line) μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου www.synthesispco.com/hsicm2018

   Το αρχείο που θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε κατά τη διαδικασία υποβολής, θα είναι το αρχείο που θα συμπεριληφθεί στο CD Περιλήψεων. Παρακαλούμε φροντίστε να είναι σωστά ενημερωμένο.

   Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε την περίληψή σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο : hsicm@synthesispco.com.

   Προϋποθέσεις Υποβολής

   Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής της περίληψης της εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο Συνέδριο, τουλάχιστον δύο (2) εκ των συγγραφέων (όχι εγγραφή φοιτητή)

   1. Οι περιλήψεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις
   2. Να μην υπάρχουν ελλιπή στοιχεία (συγγραφείς, ίδρυμα/νοσοκομείο, δομή περίληψης)
   3. Να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής
   4. Να μην υποβληθούν εκπρόθεσμα

   Οι εργασίες που δεν θα τηρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν εγγράφως μετά την αξιολόγηση των περιλήψεων έως τις 10 Οκτωβρίου 2018 για τα αποτελέσματα της κρίσης και για τον τρόπο παρουσίασης των εγκεκριμένων εργασιών (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση).

   Οι εγκεκριμένες εργασίες θα δημοσιευτούν στο CD περιλήψεων αλλά και στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου (τίτλος, συγγραφείς & ίδρυμα/νοσοκομείο).